Mateusz Warchał

dr Mateusz Warchał – Prezes Zarządu – specjalista psychologii pracy i ekspert zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i menedżerskich studiów podyplomowych ukończonych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2015-2021 adiunkt w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Na stałe współpracuje z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi oraz relacji pracodawców i związków zawodowych. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy. Tworzy i aktualizuje regulaminy wewnątrzzakładowe. Prowadzi stałą obsługę szkoleniową dla kilkuset kluczowych firm. W ramach stałej współpracy z Ośrodkiem Szkoleń i Informacji EFFECT w latach 2018-2021 zrealizował kilkanaście tysięcy godzin szkoleniowych dla odbiorców reprezentujących działy personalne, BHP i obsługę prawną kluczowych przedsiębiorstw i instytucji. Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Autor licznych wywiadów w krajowych mediach, głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News poświęconych warunkom świadczenia pracy oraz serwisach branżowych. Uczestnik prac legislacyjnych związanych z sektorem handlu i bankowości. W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców i pracowników. Absolwent certyfikowanych kursów z zakresu Human Resource Management, Risk Management, Communication Skills oraz Leadership and Team Development.

 mateusz.warchal@personaline.pl
 502 333 235
Agnieszka Warchał

Agnieszka Warchał – Dyrektor Zarządzająca – trener, konsultant, psycholog i certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii pracy i pomaga organizacjom m.in. w zakresie zarządzania kapitałem pracowniczym, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, w tym przeciwdziałania mobbingowi, mediacji i negocjacji, komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej, podejmowania decyzji kierowniczych, zarządzania czasem, optymalizacji procesów kadrowych oraz umiejętności psychologicznych. Tworzy i realizuje projekty w zakresie HR, w tym m.in. opracowuje wskaźniki KPI, oceny pracownicze, assessment. Współpracuje jako wykładowca z uczelniami wyższymi m.in. Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest autorką wielu publikacji z zakresu psychologii klinicznej i psychologii pracy. Posiada uprawnienia pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem MENiS uprawniające do prowadzenie szkoleń i wykładów w zakresie psychologii. W ramach działalności szkoleniowej zrealizowała kilkanaście projektów z funduszy strukturalnych POKL. Od kilkunastu lat wspomaga pracodawców i pracowników w osiąganiu porozumień. Działania konsultingowe i szkoleniowe realizowała dla kilkuset kluczowych przedsiębiorstw.

Swoje doświadczenie biznesowe i coachingowe dotyczące metod osiągania celów osobistych wykorzystuje w ramach współpracy z klubami sportowymi prowadząc dla sportowców reprezentujących kadry klubowe i narodowe treningi mentalne, treningi relaksacyjne i oddechowe.

 agnieszka.warchal@personaline.pl
 692 968 138
Marcelina Przykaza

Marcelina Przykaza – analityk biznesowy, specjalistka prawa i psychologii pracy. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów prawniczych zrealizowała American Law Program oferowany przez Columbus School of Law – The Catholic University of America in Washington, D.C. Zrealizowała liczne specjalistyczne kursy z psychologii zdrowia pracowników i psychologii coachingu. W czasie studiów była wyróżniana w ramach stypendialnego programu rektorskiego za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe.

Specjalizuje się w tematach związanych z tzw. Dyrektywą płacową oraz Dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Wspiera przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań dostosowujących ich funkcjonowanie do aktualnych wymagań prawnych oraz dążących do optymalizacji i automatyzacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem poprzez budowanie i wdrażanie spersonalizowanych rozwiązań opartych na kompleksowej analizie danych BI. Specjalizuje się również w sprawach związanych z dynamiką procesów międzygrupowych i interpersonalnych, sporami zbiorowymi, mediacją, negocjacjami, relacjami pracodawców i związków zawodowych oraz przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu.

Pasjonuje się kreowaniem i urzeczywistnianiem wizji praktycznego, profesjonalnego i przystępnego wykorzystywania psychologii jako nauki pomocniczej prawa, czego wynikiem są napisane przez nią opracowania, takie jak.: „Mediacja w sporach zbiorowych pracy. Aspekty prawno-psychologiczno-socjologiczne”, „Indukcja stylu kooperacyjnego rozwiązywania konfliktów w mediacji w sporach zbiorowych pracy” czy „Dowód z zeznań świadka naocznego a efekt dezinformacji w polskiej procedurze karnej. Perspektywa prawno-psychologiczna”.

Prowadzi autorskie badania naukowe zgodnie z metodologią charakterystyczną dla przeprowadzania badań psychologicznych, w których za cel stawia sobie konstruowanie dających się do zaimplementowania w rzeczywistości, optymalnych rozwiązań legislacyjnych opartych na weryfikowalnej nauce.

 marcelina.przykaza@personaline.pl
882 086 170

Wiktoria Cieśla

Wiktoria Cieśla – prawniczka – specjalistka prawa pracy i prawa cywilnego. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegentka licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendystka programu Santander Universidades, Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stypendium Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce. Autorka licznych prac naukowych o tematyce postępowania cywilnego. Aplikantka Radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie korporacyjne jako prawnik In-house.

Specjalizuje się w tematach związanych z szeroko pojętym prawem cywilnym oraz prawem pracy, kładąc szczególny nacisk na prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz wdrażanie w przedsiębiorstwach Dyrektyw Unijnych w sprawach z zakresu praw konsumenta. Czynnie uczestniczy w postępowaniach z udziałem administracji publicznej, opiniuje umowy handlowe oraz wspiera przedsiębiorców w negocjacjach z kontrahentami.

 wiktoria.ciesla@personaline.pl
600 927 770

Leszek Smaga

Leszek Smaga – Dyrektor Generalny – specjalista z zakresu systemów ERP, CRM, systemów IT do kontrolingu wynagrodzeń, lean management i lean manufacturing, zarządzania outsorcingiem procesowym, procesami produkcyjnymi oraz logistyką.

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, gdzie ukończył kierunki magisterskie ze specjalnością zarządzanie firmą oraz komputerowe wspomaganie decyzji i e-biznes. Ponadto otrzymał tytuł inżyniera z informatyki ze specjalnością inżynieria oprogramowania.

Od wielu lat wspomaga wdrożenia systemów do zarządzania przedsiębiorstwami na bazie rozwiązań systemów ERP Comarch i Asseco. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu procesami produkcji i logistyki oraz łączeniu tych procesów z księgowością, payroll i zarządzaniem przedsiębiorstwem, pozwoliło mu stworzyć wiele autorskich systemów do zarządzania procesami.

W ciągu ostatnich 14 lat swoje działania skupiał na rozwoju i optymalizacji rozwiązań IT oraz nowych technologii w branży jubilerskiej, współpracując z największymi producentami i sieciami handlowymi w Polsce i Europie.

Stale rozwija i rozszerza swoje zainteresowania na różnych płaszczyznach starając się kompleksowo powiązać procesy produkcyjne z zarządzaniem, kontrolingiem, księgowością, payroll oraz systemami IT w przedsiębiorstwie, tworząc z nich jeden spójny organizm.

 leszek.smaga@personaline.pl 781 111 999
Przewiń na górę