Co nowego

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Sytuacja kryzysowa związana z epidemią oraz jej potencjalnymi skutkami jest obciążająca dla pracowników wszystkich grup zawodowych oraz zatrudniających ich pracodawców.
Szczególnie odczuwalne są zmiany w życiu zawodowym, bowiem sytuacje kryzysowe wymuszają wprowadzenie wielowymiarowych zmian w organizacji pracy oraz przystosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
W odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców i pracowników zapotrzebowanie personaLINE zintensyfikowała działania w zakresie wsparcia organizacyjnego oraz psychologicznego. Nasze doświadczenie w podejmowaniu interwencji kryzysowych oraz wprowadzaniu programów antystresowych pozwoliły nam stworzyć propozycje działań wspierających oraz profilaktycznych. W ramach realizacji działań proponujemy:

 • Konsultacje z psychologiem/psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – telefonicznie, on-line oraz w formie spotkań osobistych z zachowaniem procedury pełnej ochrony danych osobowych klienta
 • Sesje coachingowe
 • Interwencję kryzysową opartą na modelu radzenia sobie ze stresem BASIC-Ph – dedykowana dla pracowników i kadry menedżerskiej szczególnie obciążonej obecnie odpowiedzialnością
 • Debriefing pracowników rekomendowany szczególnie w tych miejscach pracy, gdzie aktualna sytuacja kryzysowa w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie firmy oraz samą atmosferę pracy
 • Budowanie programów zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, uwzględniających komunikację i procedury zachowania się pracowników w sytuacjach kryzysowych
 • Tworzenie i wdrażanie programów zarządzania stresem, w tym metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Działania usprawniające komunikację między pracownikami oraz na linii pracodawca-pracownicy
 • Wsparcie w zakresie utrzymania i podniesienia motywacji do pracy, która może być obecnie zagrożona ze względu na przeżywany stres
 • Działania wspierające bezpieczny powrót do pracy po stanie epidemii.

 

OCHRONA SYGNALISTY

W związku z wejściem w życie 17 grudnia 2021 roku przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii personaLINE oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie:

 • opracowania i wprowadzenia procedury zgłoszeń naruszeń prawa dostosowanego do sytuacji prawnej podmiotu prawnego i zakresu przedmiotowego oraz podmiotowego Dyrektywy oraz projektowanych przepisów krajowych
 • opracowania wewnętrznych kanałów zgłoszeń
 • dostosowania obiegu informacji w kanałach zgłoszeń do regulacji RODO w tym aktualizacji RCP i obowiązków informacyjnych
 • wprowadzenia rejestru zgłoszeń
 • obsługi zgłoszeń poprzez wykonywanie funkcji niezależnie organizacyjnego podmiotu zewnętrznego, o którym mowa w projekcie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa polegającej na przyjmowaniu i potwierdzaniu zgłoszeń, przekazywaniu informacji zwrotnych, informowaniu o działaniach następczych realizowanych – usługa realizowana przez przy naszego partnera w Konsorcjum Prawno-Doradczym FOURLEX – spółkę celową signAlert Sp. z o.o.

 

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Czy wypalenie zawodowe jest uznawane za chorobę od 2022 roku? – szum medialny i informacyjny, różne interpretacje, analiza rekomendacji WHO jako wiążących dla orzekania medycznego stawia pracodawców w trudnej sytuacji interpretacyjnej.
personaLINE wychodząc naprzeciw tym trudnościom i potrzebom pracodawców oferuje działania mające na celu ograniczenie absencji chorobowej powiązanej bezpośrednio z warunkami pracy, o których mowa w nowej klasyfikacji chorób ICD-11.
W ramach realizowanej pomocy oferujemy wdrożenie polityki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu zawierającej wdrożenie mechanizmów prawnych związanych z przeciwdziałaniem pracy monotonnej, nadmiernej stresogenności pracy oraz aktualizację oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożeń psychospołecznych mogących powodować skutki zdrowotne w postaci wypalenia zawodowego.

 

WDROŻENIE ZAŁOŻEŃ TZW. DYREKTYWY WORK-LIFE BALANCE ORAZ NOWYCH ZASAD ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ

Założenia DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów w znaczący sposób wpłyną na zmiany w Kodeksie pracy z dniem 2 sierpnia 2022 roku. personaLINE oferuje przygotowanie pracodawców na zmiany związane z nowymi uprawnieniami do urlopów oraz organizacją pracy zdalnej po w myśl projektu nowelizującego przepisy K.p.

W ramach realizowanych usług oferujemy:

 • audyt uprawnień urlopowych według kategorii zmiennych – płci, wieku zatrudnionych, uprawnień rodzicielskich
 • wdrożenie regulaminu pracy zdalnej odwołującego się do nowelizacji przepisów K.p. oraz wymaganej dokumentacji: umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, wniosków o wykonanie pracy zdalnej, porozumień itp.
 • przygotowanie porozumienia ws. pracy zdalnej do konsultacji ze stroną pracowniczą – przedstawicielem lub organizacją związkową
Przewiń na górę