ROZPOCZĘCIE PIERWSZEGO, KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU BADAWCZEGO W ZAKRESIE SYGNALIZOWANIA NARUSZEŃ PRAWA PRZEZ PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE DYREKTYWY UE O OCHRONIE TZW. SYGNALISTÓW

17 grudnia 2021 roku minął termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów). W oczekiwaniu na wejście do polskiego porządku prawnego przepisów Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z zespołem ekspertów z dziedziny prawa pracy i Compliance zainicjowała projekt badawczy pt. Sygnalizowanie naruszeń prawa przez pracowników w świetle Dyrektywy UE o ochronie tzw. sygnalistów i przepisów poszczególnych państw członkowskich. Oddziaływania społeczno-gospodarcze, indywidualne oraz rola partnerów społecznych, którego integralnym elementem jest realizacja badania ankietowego w dużych firmach, opracowanie raportu oraz wydanie publikacji naukowej wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wdrożenia zakładowych procedur i dobrych praktyk. Grupę badawczą stanowią przedstawiciele zarządów firm, oficerowie Compliance/specjaliści zarządzania zgodnością, przedstawiciele działów HR oraz organizacji związkowych działających na szczeblu zakładowym i międzyzakładowym w firmach zatrudniających powyżej 250 osób, w branżach: transport, budownictwo, przemysł, handel i dystrybucja.

Ankieta, do której wypełnienia serdecznie zapraszamy, ma na celu zbadanie opinii, wiedzy i oczekiwań uczestników badania w zakresie polskich unormowań prawnych dotyczących ochrony tzw. sygnalistów. Realizatorem badania na zlecenie Fundacji im. Friedricha Eberta jest personaLINE Sp. z o.o., a partnerem instytucjonalnym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Jeżeli chcesz otrzymać publikację zawierającą omówienie stanu prawnego, komentarz do przepisów, przewodnik dobrych praktyk oraz wzory dokumentów niezbędnych do wdrożenia przepisów na poziomie zakładowym wraz z raportem z badań podaj kontaktowy adres e-mail we wskazanym miejscu w ankiecie.

Link do wypełnienia ankiety

dr Dominika Dörre-Kolasa
Paweł Galec
dr Mateusz Warchał

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Sytuacja związana z epidemią COVID-19, a obecnie jej skutkami jest obciążająca dla pracowników wszystkich grup zawodowych oraz zatrudniających ich pracodawców. Podobnie zmiany cywilizacyjne, zagrożenie kryzysem ekonomicznym, czy destabilizacja i niepewności w zakresie zatrudnienia oraz ciągłości prowadzenie działalności.
Szczególnie odczuwalne są zmiany w życiu zawodowym, bowiem sytuacje kryzysowe wymuszają wprowadzenie wielowymiarowych zmian w organizacji pracy oraz przystosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
W odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców i pracowników zapotrzebowanie personaLINE zintensyfikowała działania w zakresie wsparcia organizacyjnego oraz psychologicznego. Nasze doświadczenie w podejmowaniu interwencji kryzysowych oraz wprowadzaniu programów antystresowych pozwoliły nam stworzyć propozycje działań wspierających oraz profilaktycznych. W ramach realizacji działań proponujemy:

  • Konsultacje z psychologiem/psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – telefonicznie, on-line oraz w formie spotkań osobistych z zachowaniem procedury pełnej ochrony danych osobowych klienta
  • Sesje coachingowe
  • Interwencję kryzysową opartą na modelu radzenia sobie ze stresem BASIC-Ph – dedykowana dla pracowników i kadry menedżerskiej szczególnie obciążonej obecnie odpowiedzialnością
  • Debriefing pracowników rekomendowany szczególnie w tych miejscach pracy, gdzie aktualna sytuacja kryzysowa w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie firmy oraz samą atmosferę pracy
  • Budowanie programów zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, uwzględniających komunikację i procedury zachowania się pracowników w sytuacjach kryzysowych
  • Tworzenie i wdrażanie programów zarządzania stresem, w tym metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Działania usprawniające komunikację między pracownikami oraz na linii pracodawca-pracownicy
  • Wsparcie w zakresie utrzymania i podniesienia motywacji do pracy, która może być obecnie zagrożona ze względu na przeżywany stres

 

OCHRONA SYGNALISTY

W związku z wejściem w życie 17 grudnia 2021 roku przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii personaLINE oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie:

 • opracowania i wprowadzenia procedury zgłoszeń naruszeń prawa dostosowanego do sytuacji prawnej podmiotu prawnego i zakresu przedmiotowego oraz podmiotowego Dyrektywy oraz projektowanych przepisów krajowych
 • opracowania wewnętrznych kanałów zgłoszeń
 • dostosowania obiegu informacji w kanałach zgłoszeń do regulacji RODO w tym aktualizacji RCP i obowiązków informacyjnych
 • wprowadzenia rejestru zgłoszeń
 • obsługi zgłoszeń poprzez wykonywanie funkcji niezależnie organizacyjnego podmiotu zewnętrznego, o którym mowa w projekcie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa polegającej na przyjmowaniu i potwierdzaniu zgłoszeń, przekazywaniu informacji zwrotnych, informowaniu o działaniach następczych realizowanych – usługa realizowana przez przy naszego partnera w Konsorcjum Prawno-Doradczym FOURLEX – spółkę celową signAlert Sp. z o.o.

 

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Czy wypalenie zawodowe jest uznawane za chorobę od 2022 roku? – szum medialny i informacyjny, różne interpretacje, analiza rekomendacji WHO jako wiążących dla orzekania medycznego stawia pracodawców w trudnej sytuacji interpretacyjnej.
personaLINE wychodząc naprzeciw tym trudnościom i potrzebom pracodawców oferuje działania mające na celu ograniczenie absencji chorobowej powiązanej bezpośrednio z warunkami pracy, o których mowa w nowej klasyfikacji chorób ICD-11.
W ramach realizowanej pomocy oferujemy wdrożenie polityki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu zawierającej wdrożenie mechanizmów prawnych związanych z przeciwdziałaniem pracy monotonnej, nadmiernej stresogenności pracy oraz aktualizację oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożeń psychospołecznych mogących powodować skutki zdrowotne w postaci wypalenia zawodowego.

 

WDROŻENIE ZAŁOŻEŃ TZW. DYREKTYWY WORK-LIFE BALANCE ORAZ DYREKTYWY O PRZEWIDYWALNYCH I PRZEJRZYSTYCH WARUNKACH ZATRUDNIENIA

Założenia DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w znaczący sposób wpłyną na zmiany w Kodeksie pracy planowane w 2023 roku. personaLINE oferuje przygotowanie pracodawców na zmiany związane m.in. z nowymi uprawnieniami pracowników do urlopów, elastycznej organizacji pracy, czy pracy zdalnej po w myśl projektu nowelizującego przepisy K.p.

W ramach realizowanych usług oferujemy:

 • audyt i aktualizację regulaminu pracy – wprowadzenie załącznika – polityki kontroli trzeźwości, zapisów o dodatkowych przerwach w pracy, zapisów o urlopie opiekuńczym, zapisów o elastycznych systemach czasu pracy dla uprzywilejowanych grup pracowników, polityki szkoleniowej
 • przygotowanie regulaminu pracy zdalnej oraz wymaganej dokumentacji: umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, wniosków o wykonanie pracy zdalnej, porozumień do zawartych umów, dokumentacji RODO
 • przygotowanie nowych wzorów umów o pracę (na okres próbny, czas określony i nieokreślony) i nowych informacji o warunkach zatrudnienia dostosowanych do przepisów nowelizujących K.p.
 • przygotowanie rozwiązań w zakresie uelastycznienia czasu pracy dla osób uprzywilejowanych (opiekunów dzieci do lat 8)
 • przygotowanie rekomendacji dla prowadzenia akt osobowych po zmianie rozporządzenia

 

WELLBEING I PROGRAMY EAP

O wspieraniu i zachowaniu wellbeing mówi się wtedy, gdy pracownik realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie z pracy oraz przy wsparciu pracodawcy troszczy się o swoje zdrowie, głównie psychiczne. Zgodnie z zasadą PERMA nasi specjaliści wdrażają i wspierają programy wellbeing poprzez budowanie:

 • P: Positive emotions (pozytywnych emocji)
 • E: Engagement (zaangażowania)
 • R: Relaionships (relacji)
 • M: Meaning (poczucie sensu pracy)
 • A: Achievement/Accomplishment (osiągnięcia i docenienia tego, co się robi w pracy)

Nasze działania realizujemy systemowo według standardów i wytycznych nowej normy ISO 45003:2021, która stanowi uzupełnienie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym w celu zapobiegania urazom i chorobom związanym z pracą oraz promowaniu dobrego samopoczucia w pracy.
Tworzymy programy EAP (Employee Assistance Program), dzięki którym gwarantujemy wymierne:

 • korzyści dla pracownika – poprzez stały dostęp do doradztwa prawnego i psychologicznego, pełnienie funkcji tzw. rzecznika zaufania w zakresie pomocy w sytuacjach trudnych i konfliktowych w pracy, pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i osobistych.
 • korzyści dla pracodawcy – poprzez zwiększenie zaangażowania i wydajności pracowników oraz poprawa atmosfery w miejscu pracy i relacji międzyludzkich.
 • korzyści dla działów HR – poprzez outsourcing usług wsparcia psychologicznego i prawnego zapewniający pracownikom poufność i anonimowość.
Przewiń na górę