WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Sytuacja związana z epidemią COVID-19, a obecnie jej skutkami jest obciążająca dla pracowników wszystkich grup zawodowych oraz zatrudniających ich pracodawców. Podobnie zmiany cywilizacyjne, zagrożenie kryzysem ekonomicznym, czy destabilizacja i niepewności w zakresie zatrudnienia oraz ciągłości prowadzenie działalności.
Szczególnie odczuwalne są zmiany w życiu zawodowym, bowiem sytuacje kryzysowe wymuszają wprowadzenie wielowymiarowych zmian w organizacji pracy oraz przystosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
W odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców i pracowników zapotrzebowanie personaLINE zintensyfikowała działania w zakresie wsparcia organizacyjnego oraz psychologicznego. Nasze doświadczenie w podejmowaniu interwencji kryzysowych oraz wprowadzaniu programów antystresowych pozwoliły nam stworzyć propozycje działań wspierających oraz profilaktycznych. W ramach realizacji działań proponujemy:

  • Konsultacje z psychologiem/psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – telefonicznie, on-line oraz w formie spotkań osobistych z zachowaniem procedury pełnej ochrony danych osobowych klienta
  • Sesje coachingowe
  • Interwencję kryzysową opartą na modelu radzenia sobie ze stresem BASIC-Ph – dedykowana dla pracowników i kadry menedżerskiej szczególnie obciążonej obecnie odpowiedzialnością
  • Debriefing pracowników rekomendowany szczególnie w tych miejscach pracy, gdzie aktualna sytuacja kryzysowa w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie firmy oraz samą atmosferę pracy
  • Budowanie programów zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, uwzględniających komunikację i procedury zachowania się pracowników w sytuacjach kryzysowych
  • Tworzenie i wdrażanie programów zarządzania stresem, w tym metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Działania usprawniające komunikację między pracownikami oraz na linii pracodawca-pracownicy
  • Wsparcie w zakresie utrzymania i podniesienia motywacji do pracy, która może być obecnie zagrożona ze względu na przeżywany stres

 

OCHRONA SYGNALISTY

W związku z wejściem w życie 17 grudnia 2021 roku przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii personaLINE oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie:

 • opracowania i wprowadzenia procedury zgłoszeń naruszeń prawa dostosowanego do sytuacji prawnej podmiotu prawnego i zakresu przedmiotowego oraz podmiotowego Dyrektywy oraz projektowanych przepisów krajowych
 • opracowania wewnętrznych kanałów zgłoszeń
 • dostosowania obiegu informacji w kanałach zgłoszeń do regulacji RODO w tym aktualizacji RCP i obowiązków informacyjnych
 • wprowadzenia rejestru zgłoszeń
 • obsługi zgłoszeń poprzez wykonywanie funkcji niezależnie organizacyjnego podmiotu zewnętrznego, o którym mowa w projekcie Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa polegającej na przyjmowaniu i potwierdzaniu zgłoszeń, przekazywaniu informacji zwrotnych, informowaniu o działaniach następczych realizowanych – usługa realizowana przez przy naszego partnera w Konsorcjum Prawno-Doradczym FOURLEX – spółkę celową signAlert Sp. z o.o.

 

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Czy wypalenie zawodowe jest uznawane za chorobę od 2022 roku? – szum medialny i informacyjny, różne interpretacje, analiza rekomendacji WHO jako wiążących dla orzekania medycznego stawia pracodawców w trudnej sytuacji interpretacyjnej.
personaLINE wychodząc naprzeciw tym trudnościom i potrzebom pracodawców oferuje działania mające na celu ograniczenie absencji chorobowej powiązanej bezpośrednio z warunkami pracy, o których mowa w nowej klasyfikacji chorób ICD-11.
W ramach realizowanej pomocy oferujemy wdrożenie polityki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu zawierającej wdrożenie mechanizmów prawnych związanych z przeciwdziałaniem pracy monotonnej, nadmiernej stresogenności pracy oraz aktualizację oceny ryzyka zawodowego w zakresie zagrożeń psychospołecznych mogących powodować skutki zdrowotne w postaci wypalenia zawodowego.

 

WDROŻENIE ZAŁOŻEŃ TZW. DYREKTYWY WORK-LIFE BALANCE ORAZ DYREKTYWY O PRZEWIDYWALNYCH I PRZEJRZYSTYCH WARUNKACH ZATRUDNIENIA

Założenia DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w znaczący sposób wpłyną na zmiany w Kodeksie pracy planowane w 2023 roku. personaLINE oferuje przygotowanie pracodawców na zmiany związane m.in. z nowymi uprawnieniami pracowników do urlopów, elastycznej organizacji pracy, czy pracy zdalnej po w myśl projektu nowelizującego przepisy K.p.

W ramach realizowanych usług oferujemy:

 • audyt i aktualizację regulaminu pracy – wprowadzenie załącznika – polityki kontroli trzeźwości, zapisów o dodatkowych przerwach w pracy, zapisów o urlopie opiekuńczym, zapisów o elastycznych systemach czasu pracy dla uprzywilejowanych grup pracowników, polityki szkoleniowej
 • przygotowanie regulaminu pracy zdalnej oraz wymaganej dokumentacji: umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, wniosków o wykonanie pracy zdalnej, porozumień do zawartych umów, dokumentacji RODO
 • przygotowanie nowych wzorów umów o pracę (na okres próbny, czas określony i nieokreślony) i nowych informacji o warunkach zatrudnienia dostosowanych do przepisów nowelizujących K.p.
 • przygotowanie rozwiązań w zakresie uelastycznienia czasu pracy dla osób uprzywilejowanych (opiekunów dzieci do lat 8)
 • przygotowanie rekomendacji dla prowadzenia akt osobowych po zmianie rozporządzenia

 

WELLBEING I PROGRAMY EAP

O wspieraniu i zachowaniu wellbeing mówi się wtedy, gdy pracownik realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie z pracy oraz przy wsparciu pracodawcy troszczy się o swoje zdrowie, głównie psychiczne. Zgodnie z zasadą PERMA nasi specjaliści wdrażają i wspierają programy wellbeing poprzez budowanie:

 • P: Positive emotions (pozytywnych emocji)
 • E: Engagement (zaangażowania)
 • R: Relaionships (relacji)
 • M: Meaning (poczucie sensu pracy)
 • A: Achievement/Accomplishment (osiągnięcia i docenienia tego, co się robi w pracy)

Nasze działania realizujemy systemowo według standardów i wytycznych nowej normy ISO 45003:2021, która stanowi uzupełnienie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym w celu zapobiegania urazom i chorobom związanym z pracą oraz promowaniu dobrego samopoczucia w pracy.
Tworzymy programy EAP (Employee Assistance Program), dzięki którym gwarantujemy wymierne:

 • korzyści dla pracownika – poprzez stały dostęp do doradztwa prawnego i psychologicznego, pełnienie funkcji tzw. rzecznika zaufania w zakresie pomocy w sytuacjach trudnych i konfliktowych w pracy, pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i osobistych.
 • korzyści dla pracodawcy – poprzez zwiększenie zaangażowania i wydajności pracowników oraz poprawa atmosfery w miejscu pracy i relacji międzyludzkich.
 • korzyści dla działów HR – poprzez outsourcing usług wsparcia psychologicznego i prawnego zapewniający pracownikom poufność i anonimowość.
Przewiń na górę