PERSONALine to dynamicznie działający zespół psychologów, specjalistów HR i ekspertów prawa pracy, którzy wykorzystując swoją wieloletnią obecność na rynku usług szkoleniowych, audytowych oraz doradczych uzupełniają indywidualny potencjał i doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.
Misją firmy jest dążenie do zapewnienia pracodawcom i pracownikom, również zorganizowanym w związki zawodowe, kompleksowej pomocy w modelu zintegrowanym – optymalizację procesów kadrowych w obszarze prawa pracy, psychologii pracy i HR, udział w procesach negocjacyjnych i mediacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego polityki personalnej.

Nasi partnerzy:

Oferta i dedykowane rozwiązania przeznaczone dla kadry kierowniczej/menedżerskiej obejmujące działania w zakresie:
 • pomocy w prowadzeniu rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej pracowników, również w formie zdalnej
 • realizacji badań i audytów potrzeb oraz wyznaczania kierunku podnoszenia kompetencji menedżerskich
 • budowania ścieżki rozwoju i kariery
 • optymalizacji procesów decyzyjnych oraz związanych z uprawnieniami i obowiązkami kierowniczymi
 • wsparcia w zakresie budowania pozycji lidera
 • optymalizacji procesów zarządzania personelem – od zatrudnienia pracowników, przez przebieg ich zatrudnienia, po zakończenie współpracy – zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i grupowym
 • tworzenia i aktualizacji systemów motywacyjnych – premiowania i nagradzania
 • tworzenia programów zarządzania absencją pracowników
 • szkoleń, treningów i coachingu
Wszystkie opisane działania uwzględniają wsparcie w obszarze personalnym w związku z sytuacją związaną z bieżącymi i spodziewanymi skutkami kryzysu spowodowanego epidemią.
Oferta przeznaczona dla organizacji związkowych, kadry kierowniczej i osób odpowiedzialnych za kontakt ze związkami zawodowymi obejmujący działania w zakresie:
 • udziału w negocjowaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ze względu na potrzeby bieżące i spowodowane skutkami epidemii
 • pomocy w tworzeniu porozumień zbiorowych, w tym porozumień, o których mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej
 • mediacji
 • udziału w rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • optymalizacji działań Społecznego Inspektora Pracy – pomoc w tworzeniu planów pracy i ich aktualizacji ze względu na skutki epidemii
 • realizacji szkoleń i warsztatów w obszarze zbiorowego prawa pracy
 • realizacji szkoleń dla liderów związkowych z zakresu prawa pracy i psychologii, szczególnie w obszarze zmian spowodowanych rozwiązaniami antykryzysowymi
Oferta przeznaczona dla pracodawców obejmująca działania w zakresie:
 • pomocy w realizacji oceny pracowniczej 90/180/270/360 stopni
 • tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy
 • wartościowania stanowisk pracy
 • badania motywatorów do pracy i preferowanych stylów pracy
 • badania procesów uczenia się i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz trudnymi, szczególnie w obszarze skutków epidemii
 • oceny mocnych stron i tzw. luk kompetencyjnych
 • oceny kompetencji biznesowych, społecznych, poznawczych, osobistych i przywódczych – ocena na etapie rekrutacji i zatrudnienia
 • tworzenia regulaminów wewnętrznych, również w obszarze zmian spowodowanych nowymi warunkami zatrudnienia ze względu na skutki epidemii
 • organizacji pracy zdalnej i optymalizacji pracy oraz komunikacji w tzw. zespołach rozproszonych
 • tworzenia programów zarządzania absencją, w tym profilaktyki zachowań kontr-produktywnych i absencyjnych pracowników
 • usprawnienia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym
 • realizacji szkoleń i warsztatów w obszarze prawa pracy, soft HR i psychologii
Oferta przeznaczona dla pracodawców obejmująca działania w zakresie:
 • oceny skłonności pracowników do zachowań ryzykownych – na etapie rekrutacji i zatrudnienia
 • pomocy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, również w zakresie pracy zdalnej
 • prewencji wypadkowej – wdrażanie metody BBS
 • realizacji oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń psychospołecznych
 • przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy
 • tworzenia polityki antymobbingowej wraz z wszystkimi procedurami
 • udziału pracach w komisji antymobbingowej w charakterze eksperta zewnętrznego oraz przygotowywania protokołów ze spotkań wraz z rekomendacjami dla pracodawcy
 • pełnienia funkcji rzecznika zaufania
 • tworzenia programów wspierających zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • opracowywania programów wspierających kulturę organizacyjną firmy
 • wdrażania i optymalizacji systemu LEAN
 • realizacji szkoleń i warsztatów w obszarze bezpieczeństwa pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, kultury i etyki pracy
Oferta przeznaczona dla pracodawców obejmująca działania z zakresu przygotowania do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy poprzez audyt dokumentów i procedur, również z uwzględnieniem zmian związanych z rozwiązaniami antykryzysowymi spowodowanymi epidemią.
Oferta przeznaczona dla pracodawców obejmująca działania w zakresie:
 • wdrożenia rozporządzenia RODO oraz aktualizacji dokumentacji i procedur w obszarze kadrowym
 • pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentacji pracowniczej ze względu na wzmożoną pracę zdalną
 • realizacji audytów zgodności dokumentów i procedur z regulacjami RODO
 • oceny zgodności przetwarzania danych ochrony danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i byłych pracowników
 • zapewnienia właściwej ochrony danych i dostępu do informacji organizacji związkowych
 • optymalizacji ochrony danych osobowych w obszarze ZFŚS
 • szkoleń i warsztatów w obszarze regulacji RODO

Świadczymy usługi w zakresie:

 • pomocy psychologicznej i prowadzenia sesji psychoterapeutycznych dla klientów indywidualnych, również w formie on-line
 • wspierania rozwoju osobistego
 • udzielania porad psychologicznych
 • prowadzenia interwencji kryzysowej
 • prowadzenia sesji coachingowych
 • prowadzenia treningów mentalnych dla sportowców
 • prowadzenia treningów antystresowych i relaksacyjnych

Usługa obejmuje badania, analizy i raporty realizowane w obszarze HR na podstawie profesjonalnych testów psychometrycznych w formie on-line i tradycyjnej.

W naszym portfolio używamy następujących autorskich kwestionariuszy opartych na standaryzowanych rozwiązaniach:

KOMpen – do badania różnych obszarów kompetencji pracowników i kadry kierowniczej oraz menedżerskiej różnego szczebla

RISKer – do badania zachowań ryzykownych, w szczególności w zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej oraz innych zakładach produkcyjnych

SATis – do badania atmosfery i satysfakcji z pracy

EDU-ASSIST – do badania stylów uczenia się

STRESSout – do badania występowania czynników stresogennych, narażenia na stres i metod radzenia sobie

MOTiv – do badania motywacji do pracy

KBM – do badania narażenia na mobbing i identyfikowania jego źródeł

Każde badanie poprzedzone jest czytelną instrukcją, dostosowaną do profilu pracownika, a otrzymane wyniki uwzględniają raport wraz z rekomendacjami indywidualnymi dla pracownika oraz kadry kierowniczej i pracodawcy.

Przewiń do góry