personaLINE tworzą eksperci HRM i prawa pracy, którzy opierają świadczenie kompleksowych usług doradczych na wieloletnim, praktycznym stosowaniu przepisów prawa pracy. Prowadzimy bieżącą i strategiczną obsługę prawną przedsiębiorstw kierując się zasadą legalizmu oraz rozumienia podstaw i celów prowadzenia działalności gospodarczej.
Misją firmy jest dążenie do zapewnienia pracodawcom kompleksowej pomocy prawnej w modelu zintegrowanym w zakresie optymalizacji procesów kadrowych, psychologii pracy i HR, ochrony danych osobowych, udziału w postępowaniach negocjacyjnych i mediacyjnych, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych oraz wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego polityki personalnej.
Wdrażamy i wspieramy automatyzację procesów i funkcji HR z wykorzystaniem systemów BI, ERP oraz CRM.

personaLINE jest założycielem i partnerem Konsorcjum Prawno-Doradczego FOURLEX.

Realizując nasze usługi kierujemy się zasadami TSR: „Jeżeli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego” „Jeżeli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś innego” „Jeżeli coś działa – rób tego więcej”

Nasz partner strategiczny w zakresie realizacji usług na rzecz wspierania bezpieczeństwa pracy: SQD Alliance

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa pracy, zdobywane także w ramach świadczenia pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, oferujemy stałe i doraźne wsparcie pracodawców. Nasza oferta usług w zakresie prawa pracy obejmuje między innymi:

 • doradztwo, opracowywanie dokumentów i opinii prawnych z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z charakterem działalności pracodawcy
 • audyt/wdrożenie zasad ochrony danych osobowych w kwestiach związanych z prawem pracy, od etapu rekrutacji po prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
 • pomoc w przygotowywaniu umów o pracę, w tym porozumień i wypowiedzeń zmieniających, aneksów, informacji o warunkach zatrudnienia, zakresów obowiązków i odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wynikających z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • przygotowanie mechanizmu poliwalencji w zatrudnieniu pracowników ograniczających ryzyko wystąpienia istotnych zmian warunków płacy i/lub pracy w przypadku rozszerzania zakresu obowiązków i stosowania wielozadaniowości na stanowiskach pracy
 • przygotowywanie, aktualizację i optymalizację postanowień regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, w tym benefitów płacowych i pozapłacowych
 • doradztwo w zakresie optymalizacji stosowania systemów i rozkładów czasu pracy, również w zmianowej organizacji pracy
 • przygotowanie dokumentacji związanej z elastyczną organizacją pracy
 • przygotowywanie projektów porozumień zbiorowych uchylających postanowienia regulaminu pracy, wynagradzania, premiowania i nagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – w ramach potrzeb optymalizacji źródeł prawa wewnątrzzakładowego oraz sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej pracodawcy
 • przygotowywanie przejęć pracowników na podstawie zastosowania art. 23 (1) Kodeksu pracy
 • bieżące doradztwo i pomoc w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności socjalnej (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz jej optymalizacji
 • bieżącą pomoc w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w obszarze zadań i obowiązków pracodawcy, służby BHP, oraz zespołów powypadkowych
 • wdrożenie/aktualizację wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, w tym świadczenie usług zewnętrznych zarówno członka komisji, jak i tzw. rzecznika zaufania
 • pomoc w zakresie dopasowania procedur HR funkcjonujących u pracodawcy do systemu prawa pracy – audyt i dostosowanie systemu ocen okresowych, opisów stanowisk pracy, matryc kompetencyjnych
 • świadczenie pomocy w zakresie wpływu przepisów podatkowych związanych z wejściem w życie tzw. „polskiego ładu” w kontekście naliczania wynagrodzeń i optymalizacji kosztów zatrudnienia
 • świadczenie pomocy w tworzeniu dokumentów i rozwiązań wewnątrzzakładowych niebędących źródłami prawa pracy (regulaminy, instrukcje, zarządzenie etc.)
 • wykonanie analizy i aktualizacji treści umów cywilnoprawnych i B2B pod kątem wykluczenia cech stosunku pracy w ich postanowieniach
 • przygotowywanie opinii prawnych i dokumentów/umów regulujących outsourcing procesowy/”pracowniczy” i pracę tymczasową
 • wykonanie audytu dokumentacji pracowniczej i prowadzonych akt osobowych wraz przygotowaniem ich do procesu digitalizacji
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy
 • przygotowanie dokumentacji związanej ze świadczeniem pracy w formie zdalnej – stałej oraz hybrydowej – w tym umów, porozumień i wniosków oraz regulaminów pracy zdalnej
 • przygotowanie zasad kontroli trzeźwości (aktualizacja postanowień regulaminu pracy, opracowanie polityki kontroli trzeźwości i dokumentacji związanej z kontrolą trzeźwości)
 • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych oraz związanych z redukcją zatrudnienia w celu zapewnienia przeprowadzenia procesu zwolnień indywidualnych i grupowych zgodnie z przepisami prawa
 • doradztwo w zakresie PPE i PPK
 • przygotowanie i optymalizacja formy zatrudnienia pracowniczego dla członków zarządu spółek prawa handlowego
 • doradztwo w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców i delegowania kierowców w transporcie drogowym – tzw. pakietu mobilności przyjętego na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku
 • wykonanie audytu wynagrodzeń zasadniczych oraz wynagrodzeń dodatkowych o typie roszczeniowym wraz z opracowaniem raportu i rekomendacji w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów tzw. dyrektywy płacowej

Oferujemy dedykowane rozwiązania przeznaczone dla pracodawców oraz kadry kierowniczej/menedżerskiej obejmujące działania w zakresie:

 • pomocy w prowadzeniu rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej pracowników, również w formie zdalnej w zakresie zapewnienia zgodność z przepisami prawa pracy, prawa cywilnego oraz RODO
 • realizacji badań i audytów potrzeb oraz wyznaczania kierunku podnoszenia kompetencji menedżerskich
 • budowania ścieżki rozwoju i kariery
 • optymalizacji procesów decyzyjnych oraz związanych z uprawnieniami i obowiązkami kierowniczymi
 • wsparcia w zakresie budowania pozycji lidera
 • optymalizacji procesów zarządzania personelem – od zatrudnienia pracowników, przez przebieg ich zatrudnienia, po zakończenie współpracy – zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i grupowym
 • przygotowania programów onboardingu, adaptacji pracowniczej oraz offboardingu i exit interview
 • tworzenia i aktualizacji systemów motywacyjnych – premiowania i nagradzania
 • tworzenia programów zarządzania absencją pracowników, również w kontekście przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w związku z obowiązującą od stycznia 2022 roku nową klasyfikacją chorób ICD-11
 • tworzenia KPI, wspierania efektywnych rozwiązań w zakresie controllingu personalnego
 • szkoleń, treningów i coachingu

W ramach działań przeznaczonych dla pracodawców, organizacji związkowych, kadry kierowniczej i osób odpowiedzialnych za kontakt ze związkami zawodowymi oferujemy usługi w zakresie:

 • udziału w konsultacji i negocjowaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania i nagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • tworzenia i uchylania porozumień zbiorowych, w tym porozumień płacowych, porozumień zawieranych na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej
 • ujednolicania treści układów zbiorowych pracy
 • mediacji
 • udziału w rozwiązywaniu sporów zbiorowych – w charakterze negocjatora lub mediatora
 • optymalizacji relacji między pracodawcą, służbą BHP i Społeczną Inspekcją Pracy
 • konsultacji regulaminów i porozumień wynikających z nowych obowiązków związanych z nowelizacją przepisów K.p. oraz ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów)
 • tworzenia handbook w zakresie uprawnień związków zawodowych i wsparcia dialogu społecznego w zależności od sytuacji prawnej i organizacyjnej pracodawcy, również działającego w strukturach transnarodowych oraz grupach kapitałowych
 • wspierania relacji na linii pracodawca – rada pracowników
 • uczestnictwa w procesie tzw. zwolnień grupowych – od przygotowania zawiadomienia, przez ustalenie kryteriów doboru do zwolnień, zawierania porozumień lub tworzenia regulaminów zwolnień, po doradztwo w zakresie minimalizacji skutków redukcji personelu

Oferta przeznaczona dla pracodawców i działów HR obejmuje usługi w zakresie:

 • pomocy w realizacji oceny pracowniczej 90/180/270/360 stopni
 • tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy i zakresów obowiązków, również w obszarze zastosowania poliwalencji
 • wartościowania stanowisk pracy z uwzględnieniem mapingu płacowego oraz kryteriów benchmarkingu
 • badania motywatorów do pracy i preferowanych stylów pracy
 • tworzenia matryc kompetencyjnych
 • oceny kompetencji biznesowych, społecznych, poznawczych, osobistych i przywódczych – ocena na etapie rekrutacji i zatrudnienia
 • organizacji pracy zdalnej i optymalizacji kontaktów oraz komunikacji w tzw. zespołach rozproszonych – kanały komunikacji, polecenie i odwołanie pracy zdalnej, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo systemów IT
 • tworzenia programów zarządzania absencją, w tym profilaktyki zachowań kontr-produktywnych i absencyjnych pracowników
 • usprawnienia systemu kontroli zarządczej w sektorze publicznym – aktualizacja wskaźników, raportowanie, nadzór nad procesami
 • wdrożenia rozwiązań związanych z ochroną osób zgłaszających naruszenie prawa (tzw. sygnalistów)
 • wdrożenia kompleksowych rozwiązań Compliance oraz polityki zarządzania ryzykiem
 • przygotowania i aktualizacji dokumentacji pracowniczej – umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, porozumień i wypowiedzeń zmieniających oraz innych dokumentów kadrowych
 • wykonania audytu dokumentacji pracowniczej i prowadzonych akt osobowych wraz przygotowaniem do procesu digitalizacji
 • realizacji szkoleń i warsztatów w obszarze prawa pracy, soft HR i psychologii

Dla pracodawców, działów Compliance oraz przedstawicieli służby BHP świadczymy usługi w zakresie:

 • oceny skłonności pracowników do zachowań ryzykownych – na etapie rekrutacji i zatrudnienia
 • pomocy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, również w zakresie wypadków przy pracy zdalnej
 • prewencji wypadkowej – wdrożenie i monitoring skuteczności BBS
 • wykonania/aktualizacji oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń psychospołecznych
 • przeciwdziałania stresowi oraz wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy
 • tworzenia polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej wraz z wymaganą dokumentacją RODO i przestrzeganiem zasadami poufności
 • udziału pracach w komisji antymobbingowej w charakterze eksperta zewnętrznego oraz przygotowywania protokołów ze spotkań wraz z rekomendacjami dla pracodawcy
 • pełnienia funkcji rzecznika zaufania
 • tworzenia programów wspierających zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • opracowywania programów wspierających kulturę organizacyjną firmy, w tym kulturę bezpieczeństwa pracy
 • wdrażania i optymalizacji systemu LEAN
 • tworzenia map i macierzy ryzyka naruszeń prawa w ramach działań Compliance oraz stosowania środków profilaktycznych, również w obszarze naruszeń wynikających z tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów
 • tworzenia procedur AML
 • realizacji szkoleń i warsztatów w obszarze bezpieczeństwa pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, kultury i etyki pracy

Świadczymy kompleksową pomoc w zakresu przygotowania pracodawców do kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy poprzez audyt i dostosowanie do wymagań nałożonych przepisami prawa wszystkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników. Reprezentujemy pracodawców przed organami kontroli.

W ramach oferty przeznaczonej dla administratorów danych osobowych i inspektorów ochrony danych świadczymy usługi w zakresie:

 • wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentacji pracowniczej ze względu na wzmożoną organizację pracy na odległość z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego, regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemów IT
 • realizacji audytów zgodności stosowanych dokumentów i procedur z regulacjami RODO, w tym analizę upoważnień, RCP oraz DPIA
 • oceny zgodności przetwarzania danych ochrony danych osobowych w procesach rekrutacyjnych
 • oceny zgodności przetwarzania danych w wewnętrznych kanałach zgłoszeń naruszeń prawa (systemy whistelblowing)
 • zapewnienia właściwej ochrony danych i dostępu do informacji dla organizacji związkowych
 • optymalizacji ochrony danych osobowych w obszarze stosowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • szkoleń i warsztatów w obszarze RODO
Świadczymy usługi w zakresie:
 • pomocy psychologicznej i prowadzenia sesji psychoterapeutycznych dla klientów indywidualnych, również w formie on-line
 • wspierania rozwoju osobistego
 • udzielania porad psychologicznych
 • prowadzenia interwencji kryzysowej
 • prowadzenia sesji coachingowych dla menedżerów
 • prowadzenia treningów antystresowych i relaksacyjnych

W ramach świadczonych usług realizujemy badania, analizy i raporty w obszarze HR na podstawie testów psychometrycznych oraz biznesowych w formie on-line i tradycyjnej. W naszym portfolio używamy autorskich, sprawdzonych kwestionariuszy opartych na standaryzowanych rozwiązaniach.

Każde badanie lub analiza poprzedzone jest czytelną instrukcją, dostosowaną do profilu ankietowanego, a otrzymane wyniki uwzględniają raport wraz z rekomendacjami indywidualnymi dla pracownika lub kadry kierowniczej i pracodawcy. W trakcie realizowanych badań dbamy o standardy poufności oraz ochrony danych osobowych.

Do zbierania danych używamy nowoczesnych narzędzi BI, środowisk wirtualnych, a wyniki prezentujemy w formie czytelnych i atrakcyjnych dashboard.

Oferujemy prowadzenie szkoleń i warsztatów na podstawie autorskich oraz unikatowych programów z obszaru indywidulanego i zbiorowego prawa pracy, HR, finansów i podatków, zarządzania personelem, bezpieczeństwa pracy, prawa konsumenta oraz Compliance.

Nasz zespół szkoleniowy tworzą doświadczeni eksperci – praktycy oraz wykładowcy akademiccy.

Organizujemy szkolenia tradycyjne oraz w formie zdalnej, w kameralnych grupach i w formie warsztatowej.

Korzystamy z bezpiecznych i komfortowych platform do prowadzenia szkoleń na odległość.

Programy szkoleń otwartych i dostępnych na zamówienie Klienta/dostosowanych do potrzeb organizacji:

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych, Compliance i IOD w 2024 roku w świetle Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry? – wyzwania dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników – skuteczne stosowanie przepisów K.p. i wdrażanie polityki przeciwdziałania absencjom.

Napięcia i konflikty między pracownikami, a zarzut mobbingu I dyskryminacji – jak ograniczyć ryzyko mobbingu i dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? – aspekty prawne i psychologiczne.

Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?

Praca zdalna w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy – wymagana dokumentacja pracownicza, zawieranie porozumień, tworzenie regulaminów.

Wypalenie zawodowe jako stan zdrowia związany z kontekstem pracy – nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawców, działów HR i służb BHP od 1 stycznia 2022 roku.

Elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej – wyzwania dla działów HR, menedżerów i IOD w świetle digitalizacji dokumentacji związanej z wykonywaniem pracy zdalnej – możliwości zastosowania paperless z obiegu dokumentów pracowniczych.

Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zasady premiowania, porozumienia zbiorowe i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2024 roku – zakres i forma dokonywania zmian ze względu na nowelizację przepisów Kodeksu pracy.

Rekrutacja pracowników w 2024 roku. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacji? – niezbędnik dla HR, IOD i osób odpowiedzialnych za rekrutację.

Compliance w praktyce – procedury, dokumentacja, metody oceny ryzyka – praktyczny przewodnik dla Oficera Compliance.

Analityka i wskaźniki HR – zastosowanie i optymalizacja KPI w dziale personalnym.

HR business partner – wyzwania i zadania w 2024 roku.

Nowelizacja Kodeksu Pracy w świetle tzw. Dyrektywy Work-Life Balance oraz Dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy – omówienie zmian w przepisach prawa pracy planowanych z 2023 roku – szczegółowe interpretacje.

Polski Ład w praktyce – zagadnienia kadrowo-płacowe.

Premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników w 2024 roku – kontekst przepisów prawa pracy i zmian podatkowych.

Opisy stanowisk pracy, poliwalencja, wartościowanie pracy, oceny okresowe – prawne i organizacyjne aspekty organizacji zatrudnienia i wynagradzania pracowników.

Kształtowanie i wzmacnianie kultury bezpieczeństwa pracy – nowoczesne systemy i procedury zarządzania BHP – szkolenie realizowane w ramach współpracy z naszym partnerem:

Nowe zasady kontroli trzeźwości od 2023 roku – tryby, procedury, wymagana dokumentacja – szkolenie realizowane w ramach współpracy z naszym partnerem:

Wdrażanie normy ISO 45003:2021 – zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy – warsztaty realizowane w ramach współpracy z naszym partnerem:

Nowoczesny onboarding i bezpieczny offboarding.

Zwolnienia indywidualne i grupowe w przedsiębiorstwie – procedura „krok po kroku”.

Prowadzenie sporów zbiorowych – postępowania negocjacyjne i mediacyjne.

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawcy – wyzwania w 2024 roku.

Zarządzanie zespołem rozproszonym.

Budowanie programów interwencji kryzysowej w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach. Szczególne obszary kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy zgodnie z planem kontroli na 2024 rok.

Czas pracy w 2023 roku w praktyce – systemy, rozkłady, rozliczanie.

Tworzenie i aktualizacja procedur AML.

Dyrektywa OMNIBUS w praktyce – nowe zasady promocji usług i produktów obowiązujące od 2023 roku – procedury, regulaminy, wyłączenia stosowania.

Nowe zasady reklamacji produktów – regulaminy reklamacji, rozpatrywanie reklamacji – praktyczny przewodnik po obowiązujących przepisach wprowadzonych w 2023 roku.

Założenia tzw. dyrektywy płacowej w praktyce – co nowe przepisy zmienią w zakresie polityki wynagrodzeń?

CSR i ESG – nowe wymagania dla raportowania niefinansowego.

Nasi trenerzy i wykładowcy: Agnieszka Warchał Mateusz Warchał Paweł Galec Marcelina Przykaza Wiktoria Cieśla

Tytuły i programy szkoleń stanowią prawa autorskie w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia autorów oraz właściciela strony www.personaline.pl jest zabronione.

Nasze usługi z zakresu prawa pracy, HR i payroll optymalizujemy poprzez automatyzację i cyfryzację procesów prowadzonych u Klienta. Posiadamy autorskie, rzetelne i miarodajne systemy do parametryzacji i kontrolingu wszystkich procesów HR. W portfolio naszych rozwiązań dostępnych w formie aplikacji webowych znajdują się:

 • KOMpen – kwestionariusz do badania różnych rodzajów i obszarów kompetencji pracowników i kadry kierowniczej oraz menedżerskiej oparty na krajowych ramach kwalifikacji i sektorowych ramach kompetencji
 • RISKer – kwestionariusz do badania zachowań ryzykownych, w szczególności w zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej oraz innych zakładach produkcyjnych, gdzie występują duże zagrożenia wypadkowe
 • SECURiT – behawioralna check-lista do obserwacji zachowań niebezpiecznych i ryzykownych oparta na określaniu wskaźnika niezawodności
 • SATis – kwestionariusz do badania atmosfery i satysfakcji z pracy
 • EDU-ASSIST – kwestionariusz do badania stylów uczenia się w pracy
 • ONboard – platforma onboardingowa uwzględniająca badanie efektywności procesu adaptacji nowego pracownika i jego ewaluacji
 • EXITview – kwestionariusz do badania przyczyn odejść pracowników
 • FLUview – kwestionariusz do badania poziomu fluktuacji i rotacji pracowników
 • ABSENTic – kwestionariusz do badania i monitorowania różnych rodzajów absencji pracowniczej i zarządzania absencjami
 • WORKvalue – system do wartościowania stanowisk pracy
 • RATINGterm – system do prowadzenia ocen okresowych
 • STRESSout – kwestionariusz do badania występowania czynników stresogennych, narażenia na stres i metod radzenia sobie oraz diagnozowania przyczyn wypalenia zawodowego
 • MOTiv – kwestionariusz do badania motywacji do pracy
 • KBM – do badania narażenia na mobbing, dyskryminację oraz innych zachowań niepożądanych, a także identyfikowania źródeł i obszarów ich występowania
 • PROpay – system do kontrolingu i parametryzacji wynagrodzeń uwzględniających kryteria nałożone przepisami tzw. dyrektywy płacowej
 • HRindex – system do zarządzania wskaźnikami HR
 • B2Bet – system do zarządzania ryzykiem zawierania umów cywilnoprawnych oraz atypowych form zatrudnienia
 • HRlegal – kompleksowy system do diagnozowania, mapowania i optymalizacji funkcji HR
 • BIdata – aplikacja do zbierania danych z systemów Klienta oraz oceny ich istotności i funkcjonalności pod kątem budowania systemów wynagrodzenia i premiowania

Nasze narzędzia są kompatybilne z systemami kadrowo-płacowymi oraz systemami ERP i CRM. W procesie wdrażania naszych rozwiązań współpracujemy ze ekspertami IT i programistami z firmy HORIZONTIC www.horizontic.pl

Przewiń na górę